Happy Hour

Happy Hour

Ưu đãi Mua 1 Tặng 1 TOÀN BỘ BIA (Chỉ áp dụng cho sản phẩm sử dụng tại Nhà Hàng) từ 3PM-6PM, thứ Hai – thứ Sáu.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.